METINVEST
Menu

Моніторинг якості освіти

Моніторинг якості надання освітніх послуг (далі – Моніторинг) здійснюється задля забезпечення всіх учасників освітнього процесу зворотним зв’язком, що дозволяє вносити послідовні зміни в хід реалізації освітньо-професійної програми з метою підвищення якості її результатів.

Моніторинг проводиться відповідно до таких принципів:

 • Систематичності і системності
 • Доцільності
 • Прозорості моніторингових процедур і відкритості
 • Об’єктивності одержання і аналізу інформації під час моніторингу
 • Відповідальності і неупередженості осіб, що здійснюють організацію і проведення моніторингу
 • Безпеки персональних даних

Моніторинг (внутрішній) здійснюється стосовно кожної освітньо-професійної програми за кожною спеціальністю за участю основних стейкхолдерів:

 • Здобувачів (слухачів), які беруть участь у формуванні та оновленні освітніх програм, формулюючи запит на очікувані результати навчання; оцінюють сприйняття форм і методів навчання та професійної майстерності викладачів
 • Роботодавців, які беруть участь у визначенні переліку результатів навчання та компетенцій, сформованих за програмою; узгоджують тематику індивідуальних підсумкових робіт і мають можливість бути присутніми на їх захисті, оцінюючи спроможність випускника до операційних покращень в процесі виконання професійної діяльності; надають пропозиції щодо оновлення освітніх програм відповідно до потреб реального сектору економіки і ринку праці
 • Професорсько-викладацького складу Університету, члени якого здійснюють безпосередню розробку, впровадження та постійний перегляд й оновлення освітніх програм відповідно до актуальних проблем розвитку підприємств, регіону і країни; забезпечують відповідну якість викладання на основі сучасних педагогічних технологій та наукових досягнень; запобігають академічній недоброчесності; здійснюють оцінку результатів навчання і реалізують заходи з підвищення його якості.

Моніторинг (внутрішній) здійснюється за напрямами:

 • Моніторинг змісту освітніх програм: відповідність запитам роботодавців; втілення результатів останніх наукових досліджень у галузі; відповідність актуальним тенденціям розвитку галузі, регіону, країни; відповідність змісту навчально-методичного забезпечення освітнього процесу заявленим освітньою програмою очікуваним результатам і компетенціям; актуальність тематики індивідуальних підсумкових робіт
 • Моніторинг ресурсу: стан матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу; стан забезпечення освітнього процесу навчально-методичною літературою (включаючи електронні примірники); стан інформаційного забезпечення освітнього процесу
 • Моніторинг процесу: організація процесу надання освітніх послуг; відповідність кадрового забезпечення освітнього процесу ліцензійним умовам; організація та проходження підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників; стан документації за програмою й організація документообігу; сприйняття здобувачами форм і методів ведення освітнього процесу, його організації і результативності.

Методами проведення дослідження під час моніторингу можуть бути:

 • опитування (анкетування, інтерв’ювання);
 • тестування;
 • спостереження за освітнім процесом під час проведення занять;
 • фокус-група;
 • аналіз документації з проведення освітньої діяльності за програмою;
 • інші методи, не заборонені законодавством України

Моніторинг може проводитися у формі:

 • безпосереднього одержання інформації від учасників освітнього процесу (за допомогою спостереження, інтерв’ювання тощо);
 • опосередкованого одержання інформації від учасників освітнього процесу (у письмовій та/або електронній формі, із залученням експертів тощо);
 • одержання інформації без залучення учасників освітнього процесу (за допомогою вивчення документації, статистичної або оперативної інформації тощо).

Моніторинг здійснюється щорічно у липні-серпні кожного поточного року.

Результати моніторингу якості освіти

Нормативно-правова база проведення моніторингу:

Закони України:

Закон про освіту  
Закон про вищу освіту  
Закон про наукову і науково-технічну діяльність  
Закон про ліцензування видів господарської діяльності 

Постанови Кабінету Міністрів України:

Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах
Про ліцензування освітніх послуг
Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти
Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
Про затвердження Національної рамки кваліфікацій
Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти

Накази Міністерства освіти і науки України

Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 
Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей 
Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України 
Про затвердження форм заяв про проведення ліцензування освітніх послуг 
Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів