METINVEST
Menu

Вчена рада

Вчена рада Технічного Університету «Метінвест Політехніка» визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету, розробляє і подає пропозиції вищому органу управління Університетом проект змін та доповнень до Статуту Університету, а також визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. Колегіальний орган управління ухвалює за поданням ректора Університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів, обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій, затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності, ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу та визначає строки навчання на відповідних рівнях.

Вчена рада затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів, ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності та оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів. Рішеннями, прийнятими на засіданнях Вченої ради, присвоюються вчені звання професора, доцента та старшого дослідника, подаються відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, затверджуються загальноуніверситетські положення, положення про структурні підрозділи Університету та інші, а також вносяться зміни до них.

Колегіальний орган управління Університетом затверджує Правила прийому до Університету відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України, приймає рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання, затверджує Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних та наукових працівників в Університеті.

Вчена рада надає рекомендації до друку збірників наукових праць, наукових журналів, монографій, навчальних посібників та підручників, розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до його Статуту.

Рішення вченої ради ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА»

 


 

Адміністративно-колегіальний орган Університету утворюється строком на п’ять років згідно ст. 36 Закону України «Про вищу освіту» для вирішення основних питань діяльності Університету по забезпеченню умов, необхідних для отримання особою вищої освіти, проходження курсів з підвищення кваліфікації, отримання другої вищої освіти. Вчену раду очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради Університету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності адміністративно-колегіального органу.

 

Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію наказами ректора Університету.


Положення про Вчену раду ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» затверджено на засіданні Вченої ради, Протокол №1 від 11.08.2020 р., введено в дію наказом Ректора №15/18.08.20 від 18 серпня 2020 р.


document icon
document action

document icon
document action

Рішення вченої ради ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА»