METINVEST
Menu

Забезпечення якості освіти

СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В УНІВЕРСИТЕТІ

Формування якісного освітнього продукту та удосконалення освітнього середовища та його ресурсів (кадрових, інформаційних, методичних, матеріально-технічних) та процесів управління якістю освітнього продукту виступають основними стратегічними пріоритетами здійснення освітньої діяльності, визначеними Стратегією розвитку Університету до 2027 року.

  • якість вищої освіти – відповідність результатів навчання встановленим у стандартах вищої освіти (Національній рамці кваліфікацій) вимогам з урахуванням особистих інтересів здобувачів освіти, а також рекомендацій з боку стейкхолдерів;
  • якість освітньої діяльності – сукупність характеристик організації освітнього процесу в Університеті, що відповідає стандартам вищої освіти, внутрішнім, національним та міжнародним рекомендаціям щодо забезпечення якості, сприяє здобуття особами якісної вищої освіти та сприяє створенню нових знань;
  • політика забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти в Університеті – це сукупність стандартів, рекомендацій та рішень, прийнятих відповідно до принципів забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти в Університеті, та процес їх виконання;
  • процес забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти в Університеті – це сукупність процедур, спрямованих на впровадження принципів забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти відповідно до законодавства України та Положення про забезпечення якості вищої освіти у ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА»» (посилання на Положення про забезпечення якості).

СТЕЙКХОЛДЕРИ ЯКОСТІ

Зацікавлена особа (стейкхолдер) – особа або організація, яка може вплинути на рішення чи діяльність Університету в області якості, може бути піддана впливу або сприймає себе такою, що піддана впливу рішення чи діяльності Університету в області якості.

СТРУКТУРА СУБ’ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В УНІВЕРСИТЕТІ

Суб’єкти внутрішнього управління якістю освіти в Університеті визначені у Положенні про забезпечення якості і представлені декількома рівнями:
1) гарант освітньої програми та проєктна команда (робоча група), операційна команда ОП – розробка, попередня експертиза проєкту ОП, безпосередня реалізація ОП та узагальнення відповідного досвіду, аналіз пропозицій, зауважень і їх імплементація в проєкт нової редакції ОП;
2) Академічна рада (з 2023 р.) – визначення пріоритетів та векторів розвитку освітнього напряму, рекомендацій щодо ресурсного забезпечення ОП, координація роботи з Групою МЕТІНВЕСТ за профілем ОП; випускова кафедра, деканат, структурні підрозділи (департаменти з навчальної роботи, з інформаційних технологій, науково-дослідний) експертиза проєкту ОП, підтримка та моніторинг освітнього середовища, оперативне реагування на запити та пропозиції здобувачів освіти;
3) департамент управління якістю освіти та міжнародних проєктів – координація розробки нормативних документів з якості, методична підтримка інших суб’єктів, моніторинг рівня задоволеності здобувачів освіти якістю освіти, моніторинг апробації процедур та заходів політики якості; робочі та дорадчі органи, в т.ч. ректорат, Ректор і проректори, Вчена рада, Наглядова рада – узагальнення кращих практик, експертиза навчального та методичного забезпечення, загальне керівництво процесами матеріально-технічного, кадрового, інформаційного та ін. забезпечення, визначення та реалізації Стратегії розвитку Університету.

Оцінка проблем та пріоритети забезпечення якості

document icon
document action

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРАІЛИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ