METINVEST
Menu

Науково-дослідний департамент

Керівник департаменту:

Малій Христина Василівна, к.т.н.

e-mail: Kristina.Maliy@mipolytech.education

Місія науково-дослідного департаменту

Здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок та їх спрямування на створення і впровадження нових конкурентоспроможних технологій, видів техніки, матеріалів тощо для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу.

Завдання департаменту

Провадження науково-технічної та інноваційної діяльності з реальними конкурентоспроможними науковими та науково-прикладними результатами, забезпечення органічної синергії освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету, а також формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного розробляти та впроваджувати інноваційні наукові розробки.


Діяльність науково-дослідного департаменту регулюється Положенням.

Звіти за тематичним планом науково-дослідних робіт кафедр університету


Наукове співробітництво

Центр українсько-європейського наукового співробітництва 

Меморандум про співпрацю

Меморандум «Гельветика»


Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Меморандум про співпрацю


Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Меморандум про співпрацю


Український державний університет науки і технологій
Ukrainian State University of Science and Technologies

Меморандум про співпрацю


Національний університет “Чернігівська політехніка” 

Меморандум про співпрацю


Рада молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України

Меморандум про співпрацю


 

Ми впевнені:

Наукові дослідження у сферах металургії, енергетики, гірничої промисловості, охорони праці та екологічної безпеки, а також практичне застосування комп’ютерних та інформаційних технологій на виробництві є міцним підґрунтям сталого розвитку

Основні напрямки науково-технічної діяльності Університету

Напрями наукових дослідженьНаукові проблеми, які вивчають викладачі університету.
Цивільна безпека  Удосконалення системи забезпечення безпеки та гігієни праці, шляхом впровадження ризик-орієнтовного підходу в охороні праці.
Диджиталізація процесів СУОП та управління ризиками небезпек.
Розроблення та удосконалення інформаційних систем обліку та аналізу показників виробничого травматизму та безпеки праці  на промислових підприємствах.  
ЕкономікаКорпоративне управління, ефективне управління.
Нейромережеві технології моделювання процесів прийняття управлінських рішень, інформаційні системи та технології обробки економічної інформації.
Прогнозування техніко-економічних показників результативності при реалізації заходів операційних поліпшень.
Організація виробництва, організація процесу безперервного покращення виробництва, управління процесами автоматизації виробництва.
Фінансово-економічне забезпечення розвитку промислових підприємств.
ЕкологіяВирішення екологічних проблем земних надр, атмосфери і гідросфери. Запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів. Вивчення впливу небезпечних об’єктів гірничо-видобувного комплексу на навколишнє середовище. Моніторинг біорізноманіття. Екологія живих організмів. Виявлення та аналіз впливу екологічних факторів на стан живих організмів. Екологія навколишнього середовища і людини.
Екологізація виробництва. 
Комп’ютерні наукиНові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства.
Комп’ютерні технології, які пов’язані зі сферою ІТ в автоматизації проектування та моделюванні об`єктів та систем.
Проектування та розробка інформаційних та інтелектуальних систем, інформаційних технологій із застосуванням методів аналізу і технологій розробки систем на всіх стадіях проектування.
Принципи обміну та обробки інформації для моделювання якості продукції виходячи з параметрів сировини і технологічних показників виробництва.
МатеріалознавствоВиявлення причин формування дефектів при виробництві металопродукції та розробка заходів по запобіганню їх утворення.
Удосконалення складу та режимів термічної обробки сталей з метою підвищення комплексу їх механічних та технологічних характеристик.
Розробка режимів комбінованої пластичної деформації з метою вдосконалення  структури та комплексу властивостей металевих матеріалів.
Удосконалення технологічних процесів зварювання та наплавки та розробка нових матеріалів для їх реалізації. 
Дослідження причин прискореного зношування та руйнування металевих матеріалів та розробка заходів по підвищенню їх зносостійкості.
МеталургіяБезперервне розливання сталі.
Позапічна обробки сталі.
Технологія виробництва високоякісних сталей.
Служба вогнетривів.
Виробництво сталі в конверторах.
Внедоменна обробка чавуну.
Агломераційне виробництво.
Технологічні газоочисні установки.
Воднева металургія.
Поведінка неметалевої включень в металургійних розплавах.
Шлакоутворення та взаємодія металевої і шлакової фази.
Підвищення експлуатаційної здатності металургійних агрегатів та металургійних ємностей.
Взаємодія металургійних шлаків з вогнетривами.
Технології захисту навколишнього середовищаДослідження сучасних способів рекультивації порушених земель, технології охорони водних ресурсів.
Техногенна безпека та ризики техногенних ландшафтів, оцінка впливу провадження господарської діяльності.
Технології маловідходного виробництва, рециклінгу.
Вирішення екологічних проблем земних надр, атмосфери і гідросфери
ГірництвоДослідження процесів взаємодії кріплення підземних об’єктів з масивом гірських порід. Розробка та розрахунок кріплення підземних споруд.
Технологія відкритих гірничих робіт, підземна розробка корисних копалин, руйнування гірських порід вибухом, охорона підготовчих гірничих виробок, рекультивація.
Технології і схеми комплексної механізації видобутку корисних копалин.
Екскаватори одноковшеві. Драглайни.
Управління стійкістю гірничих виробок.
Розробка та удосконалення рамного кріплення підготовчих виробок.
Дослідження працездатності рамного кріплення в складних гірничо-геологічних умовах.
Дослідження напруженого стану масиву гірських порід навколо гірничої виробки.
Кафедральна тематика, зареєстрована в УКРІНТЕІ
Державний реєстраційний номерНазва НДР / термін виконанняКерівники роботи/ відповідальний виконавець
0123U103794Інструменти оптимізації бізнес-процесів та підвищення операційної ефективності в контексті BPM / 09.2023 – 06.2025Шевченко Н.Ю. доцент кафедри цифрових технологій та проєктно-аналітичних рішень /

Чуприна Ю.В. доцент кафедри цифрових технологій та проєктно-аналітичних рішень
0123U102947Розвиток наукових та методологічних засад удосконалення металургійних процесів, устаткування та методів управління
їх ефективністю / 06.2023 – 07.2025
Кухар В.В. професор кафедри металургії, матеріалознавства та організації виробництва /

Малій Х.В. доцент кафедри металургії, матеріалознавства та організації виробництва,

Харченко О.С. доцент кафедри металургії, матеріалознавства та організації виробництва
0123U102944Наукове та інженерне обґрунтування шляхів підвищення ефективності руйнування гірських порід при видобуванні
твердих корисних копалин / 06.2023 – 05.2025
Каменець В.І. доцент кафедри гірничої справи /

Григор’єв І.Є. доцент кафедри гірничої справи
0122U201379Методологічні основи цифрового інтелекту, інформаційні технології управління складними системами та процесами / 01.2023 – 12.2024Рекова Н.Ю. професор кафедри цифрових технологій та проєктно-аналітичних рішень /

Сагайда П.І. професор кафедри цифрових технологій та проєктно-аналітичних рішень
0121U113690Розвиток технологічних основ ресурсозберігаючих процесів оптимізації структури та властивостей сплавів в залежності від умов експлуатації виробів / 10.2021 – 06.2023Пашинський В.В. професор кафедри базових галузей промисловості

Бойко І.О. доцент кафедри базових галузей промисловості
0122U201187Керування показниками енергозбереження металургійних агрегатів та якості металопродукції на завершальних переділах металургійного циклу / 10.2022 – 06.2023Кухар В.В. професор кафедри базових галузей промисловості /

Малій Х.В. доцент кафедри базових галузей промисловості,

Штода М.М. доцент кафедри базових галузей промисловості
0121U113689Технології трансформації бізнес-процесів компанії на основі концепції Perfomance Management / 10.2021 – 06.2023Рагуліна Н.В. доцент кафедри екології та економіки довкілля /

Мойсеєнко К.Є. доцент кафедри екології та економіки довкілля
0121U113986Дослідження екологічного стану територій в районі гірничо-видобувної діяльності ТОВ «Метінвест Холдінг» у м. Кривий
Ріг / 11.2021 – 10.2023
Пікареня Д.С. професор кафедри екології та економіки довкілля /

Максимова Н.М. доцент кафедри екології та економіки довкілля
0122U000369Розробка методів наукової підтримки системи запобігання професійним ризикамКружилко О.Є. професор кафедри екології та економіки довкілля /

Володченкова Н.В. доцент кафедри екології та економіки довкілля
0122U201186Дослідження мехатроних систем гірничих машин з урахуванням різних горно-геологічних умов та розробка методології організації технічного сервіса гірничо –транспортного обладнання / 10.2022 – 06.2023Дзержинська О.В. доцент кафедри організації та автоматизації виробництва /

Крупко І.В. доцент кафедри організації та автоматизації виробництва
0122U200985Використання результатів досліджень та аналізу технологічних даних в інтелектуальних системах управління / 10.2022 – 06.2023Сімкін О.І. професор кафедри організації та автоматизації виробництва /

Койфман О.О. доцент кафедри організації та автоматизації виробництва
0121U113688Розробка способу прискореної рекультивації земель, порушених гірничими роботами / 09.2021 – 06.2022Новак А.І. доцент кафедри організації та автоматизації виробництва,

Павлов Є.Є. доцент кафедри організації та автоматизації виробництва
0121U113691Дослідження тенденцій розвитку і взаємозв’язку технологічних систем і параметрів гірничо-видобувного обладнання для видобутку корисних копалин відкритим способом / 09.2021 – 06.2022Крупок І.В. кафедри організації та автоматизації виробництва /

Фесенко Е.В. кафедри організації та автоматизації виробництва
Перелік платних послуг в сфері наукової та науково-технічної діяльності та міжнародного співробітництва, що надаються Університетом.

(Згідно Постанови КМУ від 27.08.2010 р. № 796 із змінами та доповненнями.)

Вартість послуг обумовлена кошторисом (окремим додатком) що є невід’ємною частиною угоди про виконання робіт.

В сфері наукової та науково-технічної діяльності
 
1) проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських, технологічних, пошукових та проектно-пошукових робіт;
 
2) проведення робіт з діагностики, стандартизації і сертифікації технологічних процесів, обладнання та матеріалів, метрологічного забезпечення, технічного захисту інформації;
 
3) проведення досліджень щодо розвитку окремих галузей економіки;
 
4) проведення наукової, науково-технічної, інших видів експертиз в установленому законодавством порядку;
 
5) проектування, розроблення та виготовлення експериментальних зразків і дослідних партій матеріалів, речовин, приладів, обладнання;
 
6) випробування обладнання, конструкцій, виробів, речовин, матеріалів;
 
7) проведення консультацій з питань наукових досліджень (у тому числі дисертаційних), їх організації та наукового обслуговування;
 
7-1) проведення курсів, консультацій, семінарів, практикумів, тренінгів, стажування;
 
8) інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності;
 
9) забезпечення доступу до локальних і корпоративних комп’ютерних мереж, Інтернету, автоматизованих баз даних та пошукових систем через сегменти локальних і корпоративних мереж;
 
10) впровадження, виробництво і реалізація дослідної, промислової, наукової, науково-технічної, інноваційної продукції, техніки, обладнання, приладів та устаткування, що виготовлені за власними технологіями;
 
11) здійснення операцій, пов’язаних із трансфером (передачею) технологій;
 
12) забезпечення діяльності технологічних та наукових парків;
 
13) забезпечення розроблення державних стандартів і технічних умов на виробництво продукції, проведення її сертифікаційних випробувань;
 
14) розроблення науково-технічної документації;
 
15) надання дозволів (видача ліцензій) на використання об’єктів права інтелектуальної власності;
 
16) проектування, розроблення, налаштування, впровадження, тестування, реалізація, модифікація, технічна підтримка та супроводження програмного забезпечення (зокрема, системного, прикладного, баз даних);
 
17) проектування, розроблення, налаштування, впровадження, тестування, реалізація, модифікація, технічна підтримка та супроводження програмного забезпечення (зокрема, системного, прикладного, баз даних);
 
18) організація та проведення наукових заходів (з’їздів, семінарів, конференцій тощо), якщо це не передбачено навчальними планами з підготовки кадрів і не належить до діяльності, яка фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;
 
19) розроблення комп’ютерних програм (систем) для забезпечення і організації процесів створення, редагування, поповнення і керування вмістом веб-сайтів.
 
 У сфері міжнародного співробітництва:
 
надання організаційних, протокольно-інформаційних, консультаційних послуг, послуг з перекладу, крім випадків, коли такі послуги надаються особі, яка працює або навчається у закладі освіти (установі) і направлена таким закладом освіти (установою) на навчання, стажування або роботу за кордон за бюджетні кошти;